หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุข 

หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุข  บทกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว และพร้อมน้ำสะอาด 1 ขวด (ภายหลังทำบุญ เช่น ถวายสังฆทาน ตักบาตร เป็นต้น) เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษๅตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้า ชื่อ…………สกุล………… ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุпข์ …ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชๅติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ ห ม า ย เ ห ตุ – ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ – การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง…

Read More

แ จ กสู ตร น้ำพริกห นุ่ ม ทำง่ายๆไม่ย าก อร่อยด้วย

แ จ กสู ตร น้ำพริกห นุ่ ม ทำง่ายๆไม่ย าก อร่อยด้วย ส่วนผสม น้ำพริกห นุ่ ม 1.พริกห นุ่ ม 2.หอมแดง 3.กระเทียม 4.เกลือ 5.ผงชูรส วิธีทำน้ำพริกห นุ่ ม 1.นำพริกห นุ่ ม หอมแดง และกระเทียมไปคั่ วในก ระ ทะจนเก รี ย ม 2.ลอ กส่วนที่เกรี ย มของพริกห นุ่ ม หอมแดง และกระเทียมออก 3.ใส่หอมแดง กระเทียม พริกห นุ่ ม และเกลือลงในค ร ก ๓ำให้ละเอี ย ดตามความชอบ ปรุงรสตามชอบ 4.จัดใส่จาน พร้อมรับประทาน ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คุณ NUTCHANART_CH สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

Read More

การ แ ก้ แ ค้ น ที่ดีที่สุด คือ “การให้อภัย”

การ แ ก้ แ ค้ น ที่ดีที่สุด คือ “การให้อภัย” บุญที่ทำให้เป็นคน โ ก ร ธ ยๅก มันไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน แต่เป็นบุญที่ต่อ ยอดจากทรัพยทานมาเป็น ‘อภัยทาน’ กล่าวคือ เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรจะฝึก เลิกหวงความแ ค้ น ความพยๅบาทอ า ฆ า ต ด้วยนะ ผู้ไม่ฝึกอภัยไว้แต่เนิ่นๆนั้น เรื่องเล็กก็ ฉุ น ข า ด อ า ล ะ ว า ด หมด นานไปก็เป็นคน โ ก ร ธง่ายแล้วก็หายยๅก อยๅกเลิกนิสัย ห งุ ด ห งิ ด โ ก ร ธ ง่ายหายยๅก ที่เป็นเช่นนี้คือไม่ได้อย่างใจแล้วขั ดเคืองง่าย สะท้อนให้เห็นว่าอยๅกเอาให้ได้อย่างใจมาก และอดทนกับสิ่งต่างไม่ได้แล้ว ทางที่จะไม่ ห งุ ด ห งิ ด ง่ายๆ คือ ทุกครั้งที่รู้สึก ‘พุ่งๆ’ เหมือนอยๅก ให้ได้ดังใจมากๆ ให้พูดกับตัวเองว่า นี่คือรๅกฐานอย่างที่สุดของความ ห งุ ด ห งิ ด ง่าย เพราะถ้าอยๅกสิบ…

Read More

แบ่งปั นสู ตรขนมบั วล อ ยมั นม่ ว งญี่ปุ่ น ขนมไทยคิดนอกก ร อ บ ทำง่ ายปั้ นส นุ กมือ

แบ่งปั นสู ตรขนมบั วล อ ยมั นม่ ว งญี่ปุ่ น ขนมไทยคิดนอกก ร อ บ ทำง่ ายปั้ นส นุ กมือ ส่วนผสม บั วล อ ยมั นญี่ปุ่ น 1.แป้งข้ าวเหนียว 1 ถ้ วยตว ง 2.มั นญี่ปุ่ น (นึ่ งสุ กและบ ดละเอี ย ด) 1/2 ถ้ วยตว ง 3.น้ำร้ อ น 6 ช้อนโต๊ะ 4.แป้งข้าวเหนียว (สำหรับทำแป้งน วล) 5.น้ำเปล่า (สำหรับต้ มเม็ ดแป้ง) 6.น้ำเย็ น (สำหรับแ ช่เม็ ดแป้ง) 7.กะทิ (ความเข้ มข้ นป านกล าง) 2 ถ้ วยตว ง 8.น้ำต าลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ 9.น้ำต าลทร าย 6 ช้อนโต๊ะ 10เกลือป่ นหย าบ 3/4 ช้อนช า 11,เ นื้ อมะพร้…

Read More

แจ กสู ตร “ขนมจีนน้ำย าป่ าตี นไก่” ข าไก่ไม่ค าวพร้อมกับใส่ปลานิ ล

แจ กสู ตร “ขนมจีนน้ำย าป่ าตี นไก่” ข าไก่ไม่ค าวพร้อมกับใส่ปลานิ ล ขนมจีน เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเ ส้ นนุ่ มๆ ร าดด้วยน้ำแก ง ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภ าค โดยจะมีสู ตรและน้ำที่แตกต่างกันออกไป แต่น้ำขนมจีนที่เป็นที่รู้จั ก และได้รับความนิย ม คงจะหนีไม่พ้ น “ขนมจีนน้ำย า” ส่วนผสม 1. ตี นไ ก่ ( ข าไ ก่ ) 2. ป ล านิ ล 3. ลูกชิ้นป ล า 4. ขนมจีน ( ข้าวปุ้น ) 5. กระช าย 6. ข่า 7. ใบมะก รู ด 8. ตะไคร้ 9. พริกจินดาสีแด ง 10. พริกแ ห้ ง 11. กระเทียม 12. ห อ มแดง 13. น้ำปลาร้ าต้ มสุ ก 14. ผงปรุงรส รสดี 15. น้ำป ล…

Read More

แ จ กสู ตร ปูไ ข่นึ่ งน มส ด

เคล็ ดลั บการเ ลือกปูมาทำเมนู ปูไ ข่นึ่ งน มส ด หากจะนำมาทำเมนู ปูไ ข่นึ่ งน มส ด ควรเลือกเป็นปูทะเล เพราะว่าจะมีไ ข่ที่เยอะกว่า ส่วนปูทะเลที่เป็นตัวเมี ยส่วนใหญ่จะมีไ ข่ทั้งหมด วิธีดูปูตั วเมี ยให้ดูที่ตะปิ้ งด้านล่ างของปู หากเป็นตะปิ้ งที่อว บอ้ วน กว้างๆ แบบในภาพนี้จะเป็นปูตั วเมี ยค่ะ วิธีทำปูนึ่ งน มส ด 1.ล้ างปูให้สะอาดแล้วนำมาแ ก ะกระด อ ง เกลี่ ยให้ไ ข่อยู่ฝั่งกระด อ งให้มากที่สุด ส่วนตัวที่เหลือให้ผ่ ากึ่งกล างลำตัว แล้วจัดกระด อ งปูและตัวปูใส่จ านเตรียมไว้ 2.นึ่ งลังถึงให้ร้อน จากนั้นก็นำปูลงไปวางแล้วร าดน มส ดลงไปที่ตั วปู นำไปนึ ง 6-10 นาที (จะกี่นาทีก็ได้ ให้อยู่ใน 6-10 นาที) ถ้านานกว่านี้ ไ ข่ปูจะแข็ งและด้านไม่อร่ อย 3.เมื่อได้เวลาแล้วก็นำออกมาจัดเรียงใส่จ านให้ส วยง าม วิธีทำน้ำจิ้ มซีฟู้ด   -นำพริก กระเทียม ผักชี น้ำต าลปี๊ บ น้ำปลา…

Read More

แบ่งปันสูตร ไ ส้กรอกหมูวุ้นเส้น รสกลมกล่อม การันตีความอร่อย

แบ่งปันสูตร ไ ส้กรอกหมูวุ้นเส้น รสกลมกล่อม การันตีความอร่อย ส่วนผสม ไ ส้เทียมคอลลาเจน หมูบ ด 1/2 โล วุ้นเส้น 200 กรัม ข้าวเหนียวสุ ก 1 กำมือ กระเทียมสั บละเอียด 2 ช้อน เกลือป่น 1/2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 1/2 ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ ผงชูรส 1/2 ช้อนโต๊ะ -พริกไทย 1/2 ช้อน ขั้นตอนการทำ 1.นำไ ส้เทียมแช่น้ำไว้ กะๆ เอา ไม่ได้วัดขนาดเหมือนกันค่ะ 2.ข้าวเหนียวล้างน้ำ ปั้นให้สะเด็ดน้ำ ลงอ่างผสม 3.หมูบ ด วุ้นเส้นตั ดสั้นๆ กระเทียม พริกไทย ข้าวเหนียว และเครื่องปรุงทุกอย่ างผสมกัน 4.นวดให้เข้ากันประมาณ 5-10 นาที 5.ล้างไ ส้แล้วรีดน้ำออกเตรียมไว้ยั ดไ ส้ 6.ยั ดไ ส้แล้วใช้เชือกมั ดขนาดตามที่ชอบ ของเรามัดไป 3 ขนาด ใช้ไม้จิ้มฟั นจิ้มไล่ลมออก 7.นำไปตากลมไว้ 1 คืน *ถ้าชอบเปรี้ยวตากลม ใกล้ๆ แดดอีกครึ่งวัน 8.นำมาอบ ในหม้ออบลมร้ อ น 200 °…

Read More

เคล็ดลั บการปิดทองพระ ทำแล้วชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญไม่มีตกต่ำ

8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญไม่มีตกต่ำ ถ้าท่านเป็นอีกหนึ่งคน ที่เป็นสายบุญ นอกจากการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน ปล่อยปลา ปล่อยนก ทำความดี ต่างๆ ก็ยังมีการปิดทองพระ ที่ให้อานิสงส์ที่ดีต่อชีวิตด้วย แต่จะปิดทองตรงตำแหน่งไหนล่ะ เพื่อให้ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง โชคล าภ เพราะว่าในแต่ละจุด ของการปิดทองนั้นให้ความหมายที่ต่างกันออกไป และแต่ละตำแหน่ง ของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้น ให้อานิสงส์ในด้านไหนบ้าง มาดูกัน ปิดทองตำแหน่งพระ อุระ เป็นตำแหน่งหน้าอก ส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกๆ คน มีเสน่ห์โดดเด่น เป็นที่หมายตาของหลายๆ คน หรือจะเรียกว่าเนื้ อหอมก็ย่อมได้ ใครอย ากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง ปิดทองตรงพระอุระเลย ปิดทองตำแหน่งพระเศียร ก็คือตำแหน่งศีรษะนั่นเอง ความเชื่อว่า จะทำให้มีความฉลาด มีสติปัญญาดี ความจำดี เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ และหากใครก็ตามที่ต้องการใช้สติปัญญา การปิดทองตรงพระเศียรพระจะช่วยในเรื่องนี้ได้ดี และยังจะได้อานิสงส์ ทำให้การงานก้าวหน้าดังที่ตั้งใจ จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ วาดฝันอะไรไว้ก็มักจะสำเร็จได้โดยง่าย ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์ เป็นใบหน้าของพระพุทธรูป จะให้อานิสงส์ที่ดี มีความรุ่งเรืองในชีวิต ครอบครัวมีความสุข งานก้าวหน้า เป็นคนที่มีความโดดเด่น และจะมีความสุขในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะเป็นคนเก่ง มีเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้แก่คนรอบข้างเสมอ ปิดทองตำแหน่ง พระหัตถ์ เป็นตรงบริเวณมือ หากปิดทองลงไปจะได้อานิสงส์ให้เป็นคนที่น่าชื่นชม น่ายกย่อง สำหรับใครที่มีลูกน้องอย ากให้ลูกน้องเชื่อฟังนั้น การเสริมบารมี โดยการปิดทองในส่วนของพระหัตถ์ จะช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้นได้ ปิดทองตำแหน่ง พระบาท เป็นการปิดทองในส่วนของเท้าพระพุทธรูป ทำให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้ ที่พักพิง อาหาร ย านพาหนะ ทุกอย่ างจะมีให้ใช้ได้ตลอด เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสมบูรณ์เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต ปิดทองตำแหน่ง พระอุทร เป็นส่วนของท้องพระพุทธรูป…

Read More

แบ่งปันสู ตรขนมหม้ อแ กง แบบไม่ใช้เต าอ บ

แจ กสู ตรขนมหม้ อแ กง แบบไม่ใช้เต าอ บ ส่วนผสม 1.ไข่เป็ด 5 ฟอง 2.กะทิ 1 + 1/2 ถ้วย 3.น้ำต าลปี๊บ 1 + 1/4 ถ้วย 4.เผือกนึ่ งบ ด 1 + 1/4ถ้วย 5.ใบเตย 4-5 ใบ 6.หอมซอ ยเจี ยว ขั้นตอน 1.นึ่ งเผือกให้สุ ก และบ ดหย าบ ๆ เตรียมไว้ค่ะ จ ากนั้นผสมกะทิ น้ำต าลปี๊บ และไข่เป็ดคนให้ละล ายเข้ากัน ข ยำด้วยใบเตยอีกครั้ง 2.ผสมรวมกับกะทิและเผือ ก นำส่วนผสมหม้อแ กงกว นในก ระท ะพอข้น 3.เทใส่พิมพ์สี่เหลี่ยม 4.ใช้กาบมะพร้าวเผ าไ ฟแล้วนำถาดขนมหม้อข้าวห ม้อแ ก งวางบ นตะแกรง แล้วนำแผ่ นสั งก ะสีที่มีกาบมะพร้าวเผ าวางอยู่ด้า นบ นอีกที เพื่อให้ความร้ อนทั้งด้า นบนและด้า นล่ าง 5.โ รยด้วยหอมเจี ยว ตั ดเสิร์ฟเป็นชิ้ น ขนาดต ามต้องการ รสช าติไม่หวานมาก เวลาเคี้ยวเจอชิ้…

Read More

ทาน 5 อย่าง ที่ไม่ได้ใช้เงิน กลับได้บุญมากจนล้น

ทาน 5 อย่าง ที่ไม่ได้ใช้เงิน กลับได้บุญมากจนล้น ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วยทาน 5 ประการ 1. จิตใจเป็นทาน สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ ผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทาน ย่อมมีพลัง โ น้ ม น้ า ว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นทางสว่างโดยพลัน 2. ด ว ง ตาเป็นทาน หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่น ด ว ง ตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ 3. ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธรรม และเข้าใจโลก 4. วาจาเป็นทาน นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่น คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มีกำลังใจ นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อไปได้ 5. กายเป็นทาน ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ร อ ด…

Read More