5 ราศีฟ้าเปลี่ยนดวงชะต าวาสนาส่ง โชคชะต าของคนรวยมาเกิด รับทรัพย์หมดห นี้สิน

5 ราศีฟ้าเปลี่ยนดวงชะต าวาสนาส่ง โชคชะต าของคนรวยมาเกิด รับทรัพย์หมดห นี้สิน ท่านที่เกิดราศีสิงห์ สำหรับผู้ที่เกิดในร าศีสิงห์นี้ช่วงปีที่ผ่านมานั้นคุณมักจะติ ด ปัญห าเ รื่ อ งค่าใช้จ่ายใ นบ้านอยู่เรื่อยไปเงินช นเดือนตลอด ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีมากใช้มากเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่หลังจากนี้ไป คุณจะได้โชคจากตัวเลข จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ จะกล่าวต่อไปนี้เป็นโชคชะต า ข องช่วงครึ่งปีแรกชีวิ ตจะเปลี่ยนไปอย่ างสิ้ นเชิงจากคนไม่เคยมีจะมีแบบไม่น่าเ ชื่ อ ชีวิ ต ดีขึ้นมีคนนับน่าถือต าน่าอิจฉาคนที่เกิดวันนี้จริง ๆ บอกเลยว่าดวงการเงินในปีนี้ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองคุณจะรวย เร็วมากเพราะเป็นช่วงโชคชะต า ข องคน รวยมาเกิด ท่านที่เกิดราศีมังกร   ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าคุณมีห นี้มีสินเ ต็ มไปหมดหลายสิ่งหลายอย่ างเกิ ด จากการกระทำ ข องคุณเองทั้งนั้น ทั้งในเรื่องอย ากได้อย ากมีเหมือนคนอื่นจ นกลายเป็นห นี้สินต ามตัวจนใ นที่สุดแต่บอกเลยว่า ฟ้ าเ ป ลี่ ย นด ว งเ ป ลี่ ย นหมดแล้วนับจากวันนี้ไปบุญวาส นาที่เคยได้ทำไวจะส่งผลให้ ชีวิ ตคุณดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดห นี้สินจะคลายจากคนที่มีศั ต รู ก็จะกลายเป็นมิ ต รในที่สุด ท่านที่เ กิ ด ร าศีธนู สำหรับผู้ที่เกิ ด ใ…

Read More

4 ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคไม่ข า ดสาย รวยจนไม่มีที่เก็บ

4 ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคไม่ข า ดสาย รวยจนไม่มีที่เก็บ นักโหราศ าสตร์ชื่อดังมาแล้ว ได้ออกมาเผยคำทำนายเด็ด 4 ราศีที่มีเกณธ์ຣวຢข้ามปี ๑วงดีด้านการเงินแบบฉุ ดไม่อยู่ เลยทีเดียว ราศีพิจิ ก (เกิດระหว่างวันที่ 16 พฤศจิก ายน – 15 ธันวาคม) ดาวการเงินโ ค จ รทั บเรือนชะต าเป็น 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 เมษ ายน 2563 และจังหวะที่ 2 ตั้งแต่ 6 ตุลาคม จนถึงปลายปี และหลังจากกลางปี 2563 ไป จะมีโอกาสที่จะมั่นคงยั่งยืนร่ำຣวຢ ก่อร่ า งสร้างตัวได้ ยิ่งขยันและทุ่มเทมาก จะมีโอกาสได้เงินมากกว่าช่วงที่ผ่านมา ราศีธนู (เกิດระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม) จากนี้ไป 2 ปีครึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดาวเสาร์ทั บ มีเกณฑ์เ รื่ อ งเลิกร าห ย่ าร้ า งกับคู่ครองคนรัก ให้ประคั บประคอง อดทน แต่ให้คิดไว้อย่ างว่า นี่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นคู่แท้หรือไม่ ถ้าจบก็แปลว่าไม่ใช่ ถ้าไม่จบก็แสดงว่าใช่ และที่สำคัญจากนี้ไป…

Read More

แจกสู ตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่ และการหุงข้าวมันให้เม็ดสวยนุ่ม หอมอร่อย

แ จ กสู ตรน้ำจิ้มข้ าวมั นไ ก่ และการหุงข้ าวมันให้เม็ ดส วยนุ่ม ห อ มอร่ อ ย ส่วนผสมน้ำจิ้ม 1 น้ำซุ ปที่เราต้ มไ ก่ 2 เ ต้ า เ จี้ ย วดำ 3 กระเที ย ม สั บ 4 ขิ ง สั บ 5 พริกข ี้ห นู ส ว น + พ ริ ก ส ด อ ย่ า งอื่นด้วย 6 น้ำมะนาว (หรือน้ำส้ม) 7 ซีอิ้วขาว 8 ซีอิ้วดำ 9 น้ำตาล ส่วนผสมข้าวมัน 1 ข้าวส า ร จ้ า ว 2 ขิ ง บุ บสั ก ชิ้ นสองชิ้น 3 เกลือ 4 น้ำซุปมั น ไ ก่…

Read More

อานิสงส์ใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน ที่หลายคนอาจไม่รู้

อานิสงส์ใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน ที่หลายคนอาจไม่รู้ หลายๆ คนคงทราบว่า การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ อย่ างต่ำห้ารูป ให้พระสงฆ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่สมควรทำเป็นอย่ างยิ่ง ถ้าเกิดเป็นคนในชาตินี้หากอย ากให้มีวาสนาดี ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วม เป็นเจ้ าภาพในการทอดกฐินผ้าป่า ต่อเนื่องกันอย่ างน้อยสามปีติดกัน แล้วการร่วมเป็นเจ้าภาพ มิได้หมายความว่า ต้องเป็นถึงประธาน สมัยนี้มีการกำหนดกันว่า ต้องบริจ า ค เงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้ าภาพนั้นหมาย แม้เป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ใส่ซอ ง หนึ่งบาทหรือพันบาทก็นับว่า ร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งนั้นและคำว่าการทอดกฐิน ก็นับว่าเป็นสังฆก ร ร ม ประเภทหนึ่งเลยล่ะ คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร รมนี้ได้ นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15ค่ำเดือน 12 และมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีในคณะสงฆ์ เพราะงั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพระสงฆ์ โดยจำเพาะ แต่หากใครจะได้บุญมาก น้อย นั้น มันก็คงต้องดูที่ปัจจัยหลายๆ อย่ างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนา ความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญ ก ร ร มของแต่ละคนไป เมื่อก่อนนั้น ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมากมาย ที่คนทำบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้ผลบุญที่ ออกด อ ก ออกผลมากมาย พระพุทธองค์ได้ทรงตรัส ไว้ว่าคนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือร่วมการทอดกฐินหนึ่งครั้ง ก็ดี…

Read More

สังฆทาน 10 อย่าง ที่ถวายแล้วได้บุญสูงมาก

สังฆทาน 10 อย่าง ที่ถวายแล้วได้บุญสูงมาก แนะนำของสังฆทาน 10 อย่าง ที่มีประโยชน์มากที่สุด ถวายแล้วได้บุญสูง นอกจากการใส่บาตรพระประจำวันทุกเช้าแล้ว หากพอมีโอกาส อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง เราควรไปทำบุญทำสังฆทานที่วัดบ้าง เพราะการถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญต่อสงฆ์หลายรูปโดยไม่เลือกหน้า เปิดโอกาสให้เราทำบุญได้หลากหลาย นั่นทำให้เราได้บุญมากและอานิสงค์ก็รวดเร็วกว่าด้วย แต่การทำสังฆทานนั้นก็อยๅกแนะนำให้จัดของใส่ถังกันเองจะดีกว่าถ้าไปซื้อแบบสำเร็จรูปตามร้าน เพราะเดี๋ยวนี้ หลายร้านก็ไว้ ใจไม่ได้ มักจะนำของที่ใช้ไม่ได้ใส่ถังมา บางอย่างก็หมดอๅยุแล้ว หรือแพงเกินไป และเต็มไปด้วยของไม่ได้ คุณภาพ แทนที่จะได้บุญกลับได้บๅปแทน ของสังฆทาน 10 อย่าง ที่หากซื้อมาจัดเองแล้วจะได้บุญมากกว่า เพราะได้ประโยชน์กับสงฆ์มากกว่านั่นเอง เรามาดูกันเลย อันดับที่ 1 เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากในปัจจุบันพ ระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสในการศึกษา จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือบาลี สมุด กระดาษ ปากกา และอื่นๆ เพราะต้องใช้ในการศึกษาธรรม อันดับที่ 2 มี ด โ ก น ควรเลือกที่มีคุณภาพ โ ก น ได้สะอาด เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการปลงผมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอีกด้วย อันดับที่ 3 ผ้าไตรจีวร แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทาน แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาดและไม่มี คุณภาพ ดังนั้นผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือกที่เหมๅะสม เช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมๅะสมกับสภาพอากาศร้0นชื้น อันดับที่ 4 หนังสือธรรมะ นิตยสๅร หรือหนังสือที่ให้ความรู้ด้านอื่น ๆ หากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่ๅนี้มาถวายวัด สามารถสั่ง ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้ อันดับที่ 5 รองเท้า แบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้น ควรดูตามความเหมๅะสมของแต่ละพื้นที่ อาจลองสังเกตดูก็ได้ว่า แต่เดิมพ ระสงฆ์ที่วัดนั้นสวมรองเท้าแบบใดกัน อันดับที่ 6 ย…

Read More

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ธรรมทาน นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้ง นอกจากสร้างกุศลให้เราเองแล้ว ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ด วงจิตวิญญ าณที่อยู่บริเวณนั้นๆ มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญที่บูช าพระพุทธเจ้าด้วย วัตถุทาน ไม่ได้ใช้เงินมากอะไร เอาที่เรามี เอาที่ไม่เดื อ ด ร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ หรือจะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน เหล่านี้นับว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น อภัยทาน จะทำง่ายหรือจะย าก ก็ได้เหมือนกัน เพราะหากเราโก ร ธ ปักใจหรืออาฆ าตแค้ นผู้ใด เราเองก็มักจะให้อภัยย าก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคน ง่ายๆ ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย ก็เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และหากไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร ม นั้นเอง จงเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน ต่อไปก็ขย ายออกไป จะสำเร็จโดยง่าย ที่กล่าวมานี้ ทั้ง 3 ทาน สามารถทำได้ทุกวัน แล้วทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตนเองทันที และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความสงบในจิตใจ ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆวัน…

Read More

หน้าที่ของลูกที่ดี ที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี 5 ประการ

หน้าที่ของลูกที่ดี ที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี 5 ประการ คำถาม : หน้าที่ของลูกที่มี ต่อบิดามารดา มีอะไรบ้างครับ คำตอบ : พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่สุดของลูกๆ ตั้งแต่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก คือเป็นผู้ให้ ชีวิต ที่เหมาะสมในการสร้างความดีทุกรูปแบบ ฉะนั้นแม้พ่อแม่จะไม่เลี้ยงดูบุตร ก็ได้ชื่อว่ามีพระคุณอยู่ และหากท่านเลี้ยงดู ทำหน้าที่ของพ่อแม่ดีที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็ พระคุณของท่านก็จะยิ่งมากมายจนประมาณมิได้ พ่อแม่เป็นผู้ให้อภัย ลูกได้เสมอ ไม่ผูกโก ร ธ แม้จะว่ากล่าวลูกบ้าง ก็เป็นเพราะความรัก ความห่วงใย ต้องการให้ลูกเป็นคนดี ทุกครั้งที่ไม้ เ รี ย ว ก ร ะ ท บ เ นื้ อ ลูก เชื่อเลยว่ามันเหมือนมี มี ด ก รี ด ลงบน หัวใจ ของพ่อแม่ด้วย ในโลกนี้ไม่มีใครที่รักลูกเป็นมิตรแท้ต่อลูกเหมือนพ่อแม่หรอก เพราะท่านคิดแต่จะให้อย่างเดียว ลูกๆ ไม่ต้องระ แ ว ง เลยว่าพ่อแม่จะ ท ร ย ศ หั ก ห ลั ง เหมือนใครๆ พระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนหมด ลูกที่ดีจงสำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพระในบ้าน หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี คือ 1. ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื่อเสี ยงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้ท่านภาคภูมิใจ 2. คอยดูแลท่าน ตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ย ามเจ็ บป่…

Read More

ปีนักษั ตรชะต าฟ้าลิขิ ตให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้

ปีนักษั ตรชะต าฟ้าลิขิ ตให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้  เกิดปีฉลู ที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปัญห าเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่เรื่อยไป เงินช นเดือนตลอดที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีมาก ใช้มาก เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่ หลังจากนี้ไป คุณจะได้โชคจากตัวเลข จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ ชีวิ ตจะเปลี่ยนไปอย่ างสิ้ นเชิง จากคนไม่เคยมี จะมีแบบไม่น่าเ ชื่ อ ชีวิ ตดีขึ้น มีคนนับน่าถือต า บอกเลยว่า ด ว ง การเงินในปีหน้านี้ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง คุณจะรวยเร็วมาก เพราะเป็นช่วงโชคชะต าของคนรวยมาเกิด วิธีเสริมด ว ง คือ ไปสักการบูช าท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ หรือพระเจ้าตากสิน พระนเรศวรมหาราช เจ้าพ่อกวนอู ศ าลเจ้าพ่อเสือ ทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ และหมั่นสวดมนต์บ่ อ ย ๆ จะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้า ย กลายเป็นดี เกิดปีมะแม จะมีข่าวดีเข้ามาแบบไม่ข า ดสายทุกสิ่งทุกอย่ างจะเกี่ยวข้องกับการงาน หากใครกำลังรอคอ ยสิ่งใด อ ยู่ในช่วงนี้ จ ะ ไ ด้ รั บผ ลแ ห่ งโช คชะต าฟ้าลิขิ ตอย่ างแน่นอนการเงิ นมีโอ กาสได้รับข่าวดีข่าวที่สามารถนำพาช่วงชีวิ ต คุณ ไ ป พ บกับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่ างแท้จริงช่วงนี้แนะนำ ให้หาสิ่งมงคลติดตัวไว้อย่…

Read More

3วันเกิดเตรียมจับเงินล้าน จะได้เป็นเศรษฐีสมดั่งใจป ร ารถนา

3วันเกิดเตรียมจับเงินล้าน จะได้เป็นเศรษฐีสมดั่งใจป ร ารถนา วันนี้เป็นอีกวันที่มีหลายคนตั้งต ารออย่ างมีควา มหวั ง เพราะเป็นวันที่มีเ ศร ษฐีใหม่เกิ ดขึ้น เราจึงรีบเอาคำทำ น าย 3 วันเกิ ด เตรียมจั บเงิ นล้ าน มาฝากกัน วันศุกร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี

Read More

ส ว ด ก่อนนอนทุกๆวัน เสริมบุญบารมี การเงิน ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้น

ส ว ด ก่อนนอนทุกๆวัน เสริมบุญบารมี การเงิน ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้น ปัญหาของหลายคนในเรื่องของการเงินนั้น เป็นปัญหาหลักที่หลายคนเจอ การเงินไม่คล่อง เงินเก็บไม่มี พอจะเก็บก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายออกไป ถ้าใครที่กำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นั้นให้ลองส วดคาถาทั้ง 4 คาถๅนี้ดู ทำก่อนนอน ช่วยให้การเงินของคุณนั้นดีกว่าเดิม เสริมบุญบารมีเพิ่มขึ้น ทำมาค้าขึ้น คาถๅ แก้เงินขๅดมือ ส ว ด ก่อนนอนทุกวันจะดีมาก คาถาที่จะช่วยแก้ให้มีเงินใช้ไม่ขๅดมือ มี 4 คาถๅ คาถๅอิติปีโส เรือนเตี้ຍ สำหรับคาถๅนี้ให้เริ่มที่ตั้งนะโม 3 จบ และต่อด้วย อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ คาถๅนี้จะช่วยในการเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัย ทำมาค้าขายก็คล่อง รับทรัพย์มากมาย คาถๅเรียกให้เงินเข้าบ้าน จงตั้งนะโม 3 จบ ก่อน แล้วก็กล่าวด้วย โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง และบทนี้ถ้าเป็นไปได้ให้สวດມนต์ทุกวันเลย จะช่วยเสริมความร่ำรวย ค้าขายดี คาถาพระพรหม 4 หน้า จะสวດตามนี้ โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ ผู้ใดสักการะและบูชๅพระพรหม จะประสบความสำเร็จเรื่องของหน้าที่การงานงานจะดีและราบรื่นมากๆ เป็นที่รักของทุกคนในที่ทำงาน การบูชๅพระพรหมนั้น จะให้ผลคือเป็นที่เมตตาใครเห็นใครรักไม่รู้เลือนหาย ไปแห่งหนใดก็มีแต่มิตร ไม่มีศัຕรู มีแต่คนชอบคนรัก คาถๅสำหรับให้ค้าขายดี กำไรงาม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็สวດ โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง…

Read More