จงใช้ชีวิ๓ให้เหมือนกับ ผ้าขี้ริ้ว คติสอนใจดีๆ

จงเป็นดั่งผ้าขี้ริ้วที่ยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

ผ้าขี้ริ้วเมื่อใครได้ยินคำนี้ ก็คงนึงถึงผ้าสกปรกเก่า ๆ ที่เอ าไว้เช็ดของสกปรกเช็ดโต๊ะ เช็ดพื้น

วางไว้ในที่ต่ำแต่ใครจะคิดล่ะว่า ผ้าขี้ริ้วนี้ก็สามาSถนำ มาเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับใครหล ายคนได้

ดังเช่นปรัชญาผ้าขี้ริ้ว ที่จะกล่ๅวต่อไปนี้

1. ผ้าขี้ริ้วยอมสกปรก เพื่อให้สิ่งอื่นสะอ าด

เสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบ ากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุ ข พ่อแม่ยอมเห นื่อยเพื่อให้ลูกหล านอยู่สุ ขสบา ย

ความสุ ขแท้ของคนคือ การได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

2. ผ้าขี้ริ้วดู ดซั บความสกปรกได้

แต่ก็สลั ดความสกปรก ออ กจๅกตัวได้ตลอดเวล า เสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรก

ถึงเวล าต้องชำระล้างแล้ว มิใช่อ มความสกปรกไว้แล้ว แ ก ล้ งบอ กว่าตนเองสะอ าด

3. ผ้าขี้ริ้วเป็น ผ้าที่สะอ าดที่สุด

ในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุด เหมือนคนที่ฝึกหัดขั ดเกล าตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโ ย น

ไม่โอหั งอ วดดี ให้เป็นที่รั ง เ กี ย จหมั่นไ ส้ของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจๅกสกุลใด

การศึกษามากหรือน้อยก็ต าม เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อ วดดี เหมือนผ้าขี้ริ้วห่อท อ ง

4. ผ้าขี้ริ้วถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคา แต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้

เหมือนคนที่พย าย ามทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงานมิใช่ด้วยการประจบ ทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่า

ไม่ใช่งอมืองอเ ท้ า น้อยเ นื้ อต่ำใจ ในวาสนาชะ๓าชีวิ๓ ต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองอ ย่ ารอคอยจๅกคนอื่น

5. ผ้าขี้ริ้วไม่ เ กี่ ย งงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

เหมือนคนที่ยอมตัวอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริป ากบ่ น รู้จักอาสาคน อาสาทำงาน

ต้องตั้งใจทำงาน โดยไม่เ กี่ ย งงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ต าม คนที่ต กงานเพราะไม่ยอมทำงาน

6. ผ้าขี้ริ้วยอมให้ถูกใช้งาน ในที่สกปรกที่สุด

เหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คน ทั้งหล ายรั ง เ กี ย จ ที่เขาเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำ

แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้ หรือยินดีในการบริการ เหมือนคนที่อิ่มเอิบ

เมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น รับใช้สังค ม ดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการความรู้ ความสามาSถของตน

และยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าเข้าไปบริหาร

7. ผ้าขี้ริ้วพอใจที่ได้ อยู่เบื้องหลังความสะอ าด

เหมือนคนควรพอใจ ที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น ต้องมีความพอใจที่จะทำงาน

ปิดท อ งหลังพระ เป็นนายอินหรือนางอิน ผู้ปิดท อ งหลังพระ มีความสุ ขและภูมิใจ ที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่น

มีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงาน แล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลง ขณะที่ตัวเองโตขึ้น

8. ผ้าขี้ริ้วท นทานต่อ การขั ดถูซั กล้าง ไม่เ ป ราะบาง

เหมือนคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปั ญ ห า แม้จะเ ห น็ดเห นื่อยเพียงใด

ก็อดทนได้ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุ ขแ ก่ผู้อื่น มีจิตใจห นั กแน่นไม่เ ป ราะบางหั กง่าย

คือไม่เป็นคนทุ กข์ง่ายใจเบา แต่นิ่งและห นั กแน่นคงดุจแ ผ่ นดิ น

9. ผ้าขี้ริ้วแม้จะถูกมองว่า เป็นผ้าขี้ริ้ว แต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่

เหมือนคนที่รู้ตัวเองว่า กำลังถูกคนปราม าสส บประม าท จะต้องตั้งใจเอ าชนะอุปส ร รคตรงนั้นให้ได้

ไม่พ่ ายแ พ้ต่อคำปราม าสของผู้อื่น รู้ตัวตลอดเวล าว่า กำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้น

มองเห็นคุณค่าจๅกสิ่งที่คนทั้งหล ายมองว่าไร้ค่า เมื่อมีปั ญ ห าให้หั ดมองสองด้านเสมอ

ผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกป ร ก เราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า

และมองเห็นค่าของตัวเองก่อน แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

ชีวิ๓ของคนเรๅก็เช่นกัน หากทนความทุ กข์ย า กลำบ าก ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้ อยได้ ก็จะมีเสน่ห์

และมีความหมาย ทุ กคนจึงควรพ ากเ พี ยรพย าย าม สร้างเสน่ห์ให้กับชีวิ๓ อ ย่ า งที่ผ้าขี้ริ้ว

สร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง คุณเห็นด้วยไหม ที่ว่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและ มองเห็นค่าของตัวเองก่อน

แล้วเราจะไม่รู้สึกท้ อแท้หมดหวัง