ห ล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ สอนวิธี “ยิ้ม” เพื่อ ใช้หนี้กรรม

ห ล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ สอนวิธี “ยิ้ม” เพื่อ “ใช้หนี้กรรม”

ห ล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ มรณภาพไปก่อนผมเกิด 1 ปี เมื่อปี 2535 แต่วันนี้เสียงเทศนาของท่านมีแพร่หลาย

ในยูทูปและเป็นคลิปสั้นๆ ในเฟซบุ๊ค ภาษาธรรมของท่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา มีเสียงของ

ห ล ว งพ่ อช่วงหนึ่งเทศนาไว้ไม่ทราบปี พ.ศ. จะขอถอดเทปมาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

พ ร ะ ร า ช พ รห ม ยา น (วีระ ถาวโร) หรือ ห ล ว งพ่ อ ฤาษีลิงดำ กล่าวว่า

อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆที่เราทำความดี แต่ผลสนองให้กับเรา

เป็นปัจจัยที่เร่าร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเขาไป ชาตินี้เราไม่ได้ทำเขา ชาติก่อนเราคงทำเขา

เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืน ก็คืนให้เขาไปตามอัธยาศัย ใครจะ ด่ าเราก็เฉย “ยิ้ม”

เพราะเราได้มีโอกาสใช้หนี้แล้ว ใครจะนินทาเราก็ “ยิ้ม” ใครจะกลั่นแกล้งก็ช่าง

ตั้งหน้าตั้งตาทำความดี ถ้านอกจากนั้นแล้วก็มีจิตน้อมไปในความเมตตา

ว่าโอหนอ…คนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึง โ ง่ อย่างนี้ถ้าเขา ด่ า เราแล้วเรา

ด่ าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์ เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกัน

แต่ถ้าว่าเขาประกาศตนเป็น ศั ต รู กับเรา ตัวเขาเหล่านั้นจะมีความสุขไหม เขาก็คงจะเป็นทุ ก ข์

เพราะเขาคิดว่าเราเป็น ศั ต รู กับเขา เขาจะต้อง ร ะ แ ว ง อั น ต ร า ย ที่เราจะทำกับเขานั่น

แสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับ

เพราะว่าการประกาศตนเป็น ศั ต รู กับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำ

อั น ต ร า ย เขา แต่เขาคิดว่าคนที่เขา ด่ า เขาว่าไว้ เขาทำไว้ เขากลั่นแกล้งไว้

จะทำ อั น ต ร า ย กับเขา “คนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข”พ ร ะ ร า ช พ ร ห ม ย าน (วีระ ถาวโร)

หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ห ล ว ง พ่ อฤๅษีลิงดำ เป็น พ ร ะ ภิ ก ษุ นิ ก า ย เ ถ ร ว า ท

ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาส วั ด จันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี

มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)

คำเทศนาที่โดนใจคนยุคนั้น ถึงคนยุคนี้ทำให้ หลายคนอยากถวายตัวเป็นศิษย์ ห ล ว ง พ่ อ บอกไว้ว่าอย่างนี้

“คนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ

1. ศิษย์ชั้น 3 พยายามรักษาศีล 5 เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วน

ให้มากที่สุดที่จะทำได้ อย่างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น 3 คือ ศิษย์ขนาดจิ๋ว

2. ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอ

ตามสมควร ไม่ ล ะ เ มิ ด ศีลเป็นปกติ อย่างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง

3. ศิษย์เอก มีปฏิปทา ดังนี้ก. รักษาศีล 5 ครบถ้วนเป็นปกติ ข. เคารพ พ ร ะ พุ ทธ เ จ้ า พ ร ะ ธ ร ร ม

พ ร ะ อ ริ ย ส ง ฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่า ถ้า ต า ย

ไปจากคนชาตินี้ ขอไป นิ พ พ า น จุดเดียว พยายามละความโลภ ความ โ ก ร ธ ความหลงเป็นปกติ …”

ขอขอบคุณที่มา จาก คิดเป็น