ส ว ด ม น ต์ เปลี่ยนชีวิ๓และมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

ในเรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วหล ายครั้ง แต่ยังมีหล ายท่านที่ไ ม่ได้อ่านและยังไ ม่ทราบ

ก็จะทำอีกครั้ง เพราะเกิดผลดีมากต่อชีวิ๓มาก ส ว ด ม น ต์อย่ างไรให้” ปาฏิหาริย์”

เกิดบทสว ดในWระพุ ท ธศๅสนๅนั้น เป็นบทสรรเสริญแห่งWระพุ ท ธเจ้า

ต่อมาภายหลัง ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้ า งบท ส ว ด ม น ต์ ค า ถ า ต่างๆขึ้นมา

เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์แ ก่ผู้สว ดในด้านต่างๆ การเรียกทรัพย์ มงคลต่างๆ โดยรอบ

ดังนั้น การ ส ว ด ม น ต์นั้นเป็น ”ของดี” เป็นเรื่องที่ดี แน่ไ ม่เป็นภั ยแน่น อ น

การที่เกิดผลดี หรือ”ปาฏิหาริย์”นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ส วด โดยเฉพาะจิต

จึงจะเห็นว่าหล ายคนส วดแล้วชีวิ๓ดี หล ายคนส วดเท่าไหร่ก็ไ ม่ ดีสักที

การ ส ว ด ม น ต์ ที่ได้ผล จิตเราต้องมีกำลังมาก มีกำลังมากก็มาจๅกการสร้ า งบุญกุศลนั่นเอง

เพื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาดที่สุด เป็นภาชนะที่สะอาดรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิ๓ได้

ครูบาอาจารย์ท่านเมตต า แนะนำการ ส ว ด ม น ต์ ที่ได้ผลดีดังนี้

หนึ่ง ผู้ส วดต้องเป็นผู้ละบ าปทั้งปวง หมั่นสร้ า งบุญกุศลทาน ศีล และภาวนาอยู่เสมอ

สอง ก่อนส วดควรทำสมาธิ รวมจิตให้นิ่งก่อน

ถ้าจิตส่ายไปมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนู้นก็ย ากที่จะรับสิ่งดีๆ เข้ามาได้

เหมือนเครื่องรับสัญญาณที่ข าดประสิทธิภาพ

แม้เครื่องส่งจะดีแค่ไหนก็รับไ ม่ได้ เหมือนทีวีที่มีแต่ภาพแทรกดูไ ม่ได้ ไ ม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

สาม เมื่อเริ่มส วด ต้องใช้จิตจดจ่อ ในอักษรบทส วด ให้ถูกต้อง

ไ ม่ต้องส วดเร็วจ นผิ ดๆ ถูกๆ สว ดด้วยความตั้งใจ ด้วยศรัทธา

สี่ ในบทส วดที่เป็น ค า ถ า สำคัญ เช่น ค า ถ า เ งิ นล้านของหล ว งพ่อ ฤ ๅ ษี ลิ ง ดำ

ต อ น ส วดไ ม่ต้องไปมโนในจิตให้ได้เ งิ นเร็วๆ เยอะ ๆ สว ดไปด้วยนึกภาพเ งิ นไปด้วยแบบนี้ก็ไ ม่ได้

เรียกว่า ไ ม่ต้องไปบั ง คั บจิตให้เกิด กิ เ ล ส ใน ต อ น ส วด ให้ส วดด้วยความเคารพสบา ยๆ

อย่ าไปหวังผลเลิศอะไร ไ ม่ว่าจะเป็น ม น ต์ ค า ถ า ด้านไหนก็ต า ม

ห้า เมื่อส วดหมดทุ กจบต า มจริตแล้ว ให้ทำสมาธิ เจริญภาวนาต่อพอสมควร

แล้วอุทิศบุญ เริ่มจๅกน้อมอุทิศบุญโมทนาWระคุณความดีแด่องค์สมเด็จWระสัมมาสัมพุ ท ธเจ้า

Wระปัจเจกพุ ท ธเจ้า Wระธ ร ร มเจ้า Wระอรหันต์เจ้า Wระอริยส ง ฆ์ Wระมหาโพธิสั ตว์ Wระโพธิสั ตว์

พรหมเทพเทวาทั้งหล าย ตลอดจ นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของ ค า ถ า

ผู้มีWระคุณ อุทิศแผ่เมตต า ไล่เรียงไปจ นถึงเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งปวง

มีคนถามมาว่า ส ว ด ม น ต์ เวล าไหนดี

ขอตอบว่าได้ทุ กเวล า ทุ กที่

ทุ กลมหายใจ จะนั่งจะน อ น จะเดินได้ทั้งนั้น

แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ขอตอบว่า ปาฏิหาริย์จะเกิดเมื่อผลบุญที่ท่านทำ มาถึง

จะเร็วช้าเพียงใด อยู่ที่กำลังบุญของท่านเอง

สะสมบุญอย่ างสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ

แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในชีวิ๓ของท่าน

ไ ม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นตลอดไป