5 ราศีฟ้าเปลี่ยนดวงชะต าวาสนาส่ง โชคชะต าของคนรวยมาเกิด รับทรัพย์หมดห นี้สิน

5 ราศีฟ้าเปลี่ยนดวงชะต าวาสนาส่ง โชคชะต าของคนรวยมาเกิด รับทรัพย์หมดห นี้สิน ท่านที่เกิดราศีสิงห์ สำหรับผู้ที่เกิดในร าศีสิงห์นี้ช่วงปีที่ผ่านมานั้นคุณมักจะติ ด ปัญห าเ รื่ อ งค่าใช้จ่ายใ นบ้านอยู่เรื่อยไปเงินช นเดือนตลอด ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีมากใช้มากเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่หลังจากนี้ไป คุณจะได้โชคจากตัวเลข จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ จะกล่าวต่อไปนี้เป็นโชคชะต า ข องช่วงครึ่งปีแรกชีวิ ตจะเปลี่ยนไปอย่ างสิ้ นเชิงจากคนไม่เคยมีจะมีแบบไม่น่าเ ชื่ อ ชีวิ ต ดีขึ้นมีคนนับน่าถือต าน่าอิจฉาคนที่เกิดวันนี้จริง ๆ บอกเลยว่าดวงการเงินในปีนี้ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองคุณจะรวย เร็วมากเพราะเป็นช่วงโชคชะต า ข องคน รวยมาเกิด ท่านที่เกิดราศีมังกร   ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าคุณมีห นี้มีสินเ ต็ มไปหมดหลายสิ่งหลายอย่ างเกิ ด จากการกระทำ ข องคุณเองทั้งนั้น ทั้งในเรื่องอย ากได้อย ากมีเหมือนคนอื่นจ นกลายเป็นห นี้สินต ามตัวจนใ นที่สุดแต่บอกเลยว่า ฟ้ าเ ป ลี่ ย นด ว งเ ป ลี่ ย นหมดแล้วนับจากวันนี้ไปบุญวาส นาที่เคยได้ทำไวจะส่งผลให้ ชีวิ ตคุณดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดห นี้สินจะคลายจากคนที่มีศั ต รู ก็จะกลายเป็นมิ ต รในที่สุด ท่านที่เ กิ ด ร าศีธนู สำหรับผู้ที่เกิ ด ใ…

Read More

4 ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคไม่ข า ดสาย รวยจนไม่มีที่เก็บ

4 ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคไม่ข า ดสาย รวยจนไม่มีที่เก็บ นักโหราศ าสตร์ชื่อดังมาแล้ว ได้ออกมาเผยคำทำนายเด็ด 4 ราศีที่มีเกณธ์ຣวຢข้ามปี ๑วงดีด้านการเงินแบบฉุ ดไม่อยู่ เลยทีเดียว ราศีพิจิ ก (เกิດระหว่างวันที่ 16 พฤศจิก ายน – 15 ธันวาคม) ดาวการเงินโ ค จ รทั บเรือนชะต าเป็น 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 เมษ ายน 2563 และจังหวะที่ 2 ตั้งแต่ 6 ตุลาคม จนถึงปลายปี และหลังจากกลางปี 2563 ไป จะมีโอกาสที่จะมั่นคงยั่งยืนร่ำຣวຢ ก่อร่ า งสร้างตัวได้ ยิ่งขยันและทุ่มเทมาก จะมีโอกาสได้เงินมากกว่าช่วงที่ผ่านมา ราศีธนู (เกิດระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม) จากนี้ไป 2 ปีครึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดาวเสาร์ทั บ มีเกณฑ์เ รื่ อ งเลิกร าห ย่ าร้ า งกับคู่ครองคนรัก ให้ประคั บประคอง อดทน แต่ให้คิดไว้อย่ างว่า นี่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นคู่แท้หรือไม่ ถ้าจบก็แปลว่าไม่ใช่ ถ้าไม่จบก็แสดงว่าใช่ และที่สำคัญจากนี้ไป…

Read More

หน้าที่ของลูกที่ดี ที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี 5 ประการ

หน้าที่ของลูกที่ดี ที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี 5 ประการ คำถาม : หน้าที่ของลูกที่มี ต่อบิดามารดา มีอะไรบ้างครับ คำตอบ : พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่สุดของลูกๆ ตั้งแต่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก คือเป็นผู้ให้ ชีวิต ที่เหมาะสมในการสร้างความดีทุกรูปแบบ ฉะนั้นแม้พ่อแม่จะไม่เลี้ยงดูบุตร ก็ได้ชื่อว่ามีพระคุณอยู่ และหากท่านเลี้ยงดู ทำหน้าที่ของพ่อแม่ดีที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็ พระคุณของท่านก็จะยิ่งมากมายจนประมาณมิได้ พ่อแม่เป็นผู้ให้อภัย ลูกได้เสมอ ไม่ผูกโก ร ธ แม้จะว่ากล่าวลูกบ้าง ก็เป็นเพราะความรัก ความห่วงใย ต้องการให้ลูกเป็นคนดี ทุกครั้งที่ไม้ เ รี ย ว ก ร ะ ท บ เ นื้ อ ลูก เชื่อเลยว่ามันเหมือนมี มี ด ก รี ด ลงบน หัวใจ ของพ่อแม่ด้วย ในโลกนี้ไม่มีใครที่รักลูกเป็นมิตรแท้ต่อลูกเหมือนพ่อแม่หรอก เพราะท่านคิดแต่จะให้อย่างเดียว ลูกๆ ไม่ต้องระ แ ว ง เลยว่าพ่อแม่จะ ท ร ย ศ หั ก ห ลั ง เหมือนใครๆ พระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนหมด ลูกที่ดีจงสำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพระในบ้าน หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี คือ 1. ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื่อเสี ยงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้ท่านภาคภูมิใจ 2. คอยดูแลท่าน ตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ย ามเจ็ บป่…

Read More

ปีนักษั ตรชะต าฟ้าลิขิ ตให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้

ปีนักษั ตรชะต าฟ้าลิขิ ตให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้  เกิดปีฉลู ที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปัญห าเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่เรื่อยไป เงินช นเดือนตลอดที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีมาก ใช้มาก เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่ หลังจากนี้ไป คุณจะได้โชคจากตัวเลข จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ ชีวิ ตจะเปลี่ยนไปอย่ างสิ้ นเชิง จากคนไม่เคยมี จะมีแบบไม่น่าเ ชื่ อ ชีวิ ตดีขึ้น มีคนนับน่าถือต า บอกเลยว่า ด ว ง การเงินในปีหน้านี้ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง คุณจะรวยเร็วมาก เพราะเป็นช่วงโชคชะต าของคนรวยมาเกิด วิธีเสริมด ว ง คือ ไปสักการบูช าท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ หรือพระเจ้าตากสิน พระนเรศวรมหาราช เจ้าพ่อกวนอู ศ าลเจ้าพ่อเสือ ทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ และหมั่นสวดมนต์บ่ อ ย ๆ จะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้า ย กลายเป็นดี เกิดปีมะแม จะมีข่าวดีเข้ามาแบบไม่ข า ดสายทุกสิ่งทุกอย่ างจะเกี่ยวข้องกับการงาน หากใครกำลังรอคอ ยสิ่งใด อ ยู่ในช่วงนี้ จ ะ ไ ด้ รั บผ ลแ ห่ งโช คชะต าฟ้าลิขิ ตอย่ างแน่นอนการเงิ นมีโอ กาสได้รับข่าวดีข่าวที่สามารถนำพาช่วงชีวิ ต คุณ ไ ป พ บกับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่ างแท้จริงช่วงนี้แนะนำ ให้หาสิ่งมงคลติดตัวไว้อย่…

Read More

3วันเกิดเตรียมจับเงินล้าน จะได้เป็นเศรษฐีสมดั่งใจป ร ารถนา

3วันเกิดเตรียมจับเงินล้าน จะได้เป็นเศรษฐีสมดั่งใจป ร ารถนา วันนี้เป็นอีกวันที่มีหลายคนตั้งต ารออย่ างมีควา มหวั ง เพราะเป็นวันที่มีเ ศร ษฐีใหม่เกิ ดขึ้น เราจึงรีบเอาคำทำ น าย 3 วันเกิ ด เตรียมจั บเงิ นล้ าน มาฝากกัน วันศุกร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี

Read More

ค นที่เกิดวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยหนุนนำโชคล าภเข้ามาอย่ างไม่ค า ดคิด

ค นที่เกิดวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยหนุนนำโชคล าภเข้ามาอย่ างไม่ค า ดคิด หนุนนำคนที่เกิดวันศุกร์ ความรักเจิดจรัส แนะนำสวดมนต์ทำให้ความรักดีขึ้น ความสั มพั นธ์ดีขึ้น และใจเย็น ไม่เกิดปัญห าในครอบครัว นอกจากสวดมนต์แล้ว อธิษฐานดีๆ มาแล้ว แต่เราต้องทำดีด้วยนะ จะได้สำเร็จในเ รื่ อ งการงาน การเ งิ น ความรัก อย่ างยั่งยืน หนุนนำคนที่เกิดวันจันทร์ ช่ ว งนี้ด วงเ รื่ อ งการเ งิ นเด่น แนะนำสวดมนต์อ ธิษฐ านให้ด วงการเ งิ นดี มีผู้อุปถัมภ์ ทำม า ค้ า ข า ย โดยง่าย จะได้ทำให้การเ งิ นหมุนเวียนได้เป็นอย่ างดี หนุนนำคนที่เกิดวันอังค าร ต อ น นี้ด วงเ รื่ อ งการงานเด่นมาก แนะนำให้เสริมด วงด้วยการท่ อ ง ส ว ดมนต์ และนั่งสมาธิ เ พื่ อ ทำใ ห้เ รื่ อ งของการงานคล่องตัวและประส บความสำเร็จได้ดี

Read More

3 ดวงชะต าพลิกจากร้ า ยกลายเป็นรวย เกณฑ์รวยไม่มีวันหยุด

3 ดวงชะต าพลิกจากร้ า ยกลายเป็นรวย เกณฑ์รวยไม่มีวันหยุด ชะต าร า ศีสิงห์ 2 ปี ที่ผ่านมา รู้สึกว่าการค้าการ ทำ ม าหากิน ด ว งจะไม่ขึ้นเลยนะ ทำอะไรไปก็จ มก็เ จ๊ งไม่เป็นท่าไม่เป็นชิ้ นเป็นอันสักเท่าไหร่ แต่อย่ าห่ ว งเลยในปีนี้และปีต่อ ไปคนที่เกิดร า ศีสิงห์นั้นถือได้ว่ารับบทเรียนร าคาแสนแพงไปมากแล้วจา ก นี้ ไ ป หลายต่อหลายอย่ างจะดีขึ้น เ ป็ น ท วีคูณ การทำมาหากินจะเ จริ ญรุ่งเรือง หากมองหาช่องทางทำกินคุณจะพบแหล่ ง ทำ เงิน นั้นได้เป็นอย่ างดี และคุณก็สามารถเข้ากับมันได้ดีเป็นอ ย่ า งยิ่ง สุดท้ายแล้วจะเจริญงอ กงามมีกิ น มี ใ ช้ ตลอ ดช่วงชีวิ ต ชะต า ร า ศีพฤษภ เป็นร า ศีที่เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ าง อ ย่ าง เมื่อ 3-4 ปี ก่อนนั้น คุณแสนเหนื่อ ยแสนท นเป็นอย่า ง ม าก…

Read More

แจ กสู ตร  ขนมจีนน้ำย าป่ าตี นไก่ ข าไก่ไม่ค าวพร้อมกับใส่ปลานิ ล ทำท านเองก็อร่อ ยทำข ายก็ไ ด้

แจ กสู ตร  ขนมจีนน้ำย าป่ าตี นไก่ ข าไก่ไม่ค าวพร้อมกับใส่ปลานิ ล ทำท านเองก็อร่อ ยทำข ายก็ไ ด้ ขนมจีน เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเ ส้ นนุ่ มๆ ร าดด้วยน้ำแก ง ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภ าค โดยจะมีสู ตรและน้ำที่แตกต่างกันออกไป แต่น้ำขนมจีนที่เป็นที่รู้จั ก และได้รับความนิย ม คงจะหนีไม่พ้ น “ขนมจีนน้ำย า” ส่วนผสม ตี นไ ก่ ( ข าไ ก่ ) ป ล านิ ล ลูกชิ้นป ล า ขนมจีน ( ข้าวปุ้น ) กระช าย ข่า ใบมะก รู ด ตะไคร้ พริกจินดาสีแด ง พริกแ ห้ ง กระเทียม ห อ มแดง น้ำปลาร้ าต้ มสุ ก ผงปรุงรส รสดี น้ำป ล า ผักที่ใช้ทานคู่กัน ถั่วฝั กยาว ผักชี ล าว ต้นห อ ม…

Read More

4 วันเกิด ผ่านช่วงลำบ ากมามาก โชคใหญ่กำลังจะเข้ามา เตรียมตัวรับทรัพย์

4 วันเกิด ผ่านช่วงลำบ ากมามาก โชคใหญ่กำลังจะเข้ามา เตรียมตัวรับทรัพย์ คน เ กิ ด วั นอาทิตย์ สิ่งที่ไม่ต้องการให้พบ เ จ อ ในชีวิ ตก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ จะมีแต่สิ่งดีเข้ามา มีโอกาสถูกสลากรางวัลใหญ่ ในไม่ช้านี้และมีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวั ยอาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างช าติ แ ล ะ จ ะ ได้ ข องมีค่าที่อย ากได้มานานแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการเ สี่ ย งโชค ด ว ง ทำอ ะ ไร ก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งคนที่มีคู่จะยิ่งนำพาบุญบ ารมีให้กันและกั น แต่ สำ ห รับ ใครบ างคนที่ยังไม่มีคู่ มีโอกาสได้พบเจอคู่ที่มี วาสนาตรงกัน ค นเ กิ ด วั นจันทร์ ด ว ง ชะต าท่านเองมีกฏเกณฑ์ห ลุ ดพ้ นจากคนไม่ดี คนที่คิดเอาเปรียบ กลุ่มคนเหล่านี้จะแ พ้ภั ยไปเอง วางตัวนิ่งๆเฉยๆไว้เดี๋ยวทุกอย่ างจะค่อยๆดีเอง โช ค ลา ภกำลังจัดแจงพุ่ งช น มีหลักเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง ทั้ ง ยั งกั บผู้ที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษั ท…

Read More

3 วันเกิดสิ่งศั กดิ์สิทธิ์เปิดหนทางรวย ชะต าอยู่ในช่วงชีวิ ตเกณฑ์รับทรัพย์

3 วันเกิดสิ่งศั กดิ์สิทธิ์เปิดหนทางรวย ชะต าอยู่ในช่วงชีวิ ตเกณฑ์รับทรัพย์ รั บ ทรั พย์ เกิ ดวั นอาทิตย์ ในวันอาทิตย์จังหวะชีวิ ตในช่วงสั ปดาห์ที่ผ่านมาเจอกับปัญห ามากมาย ทั้งในเรื่องของความไม่ยุติธรรม เรื่องของการใช้จ่ายทาง การเงินที่เ สี ยไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง คุณคิดว่าโลกนี๊ไม่ค่อยมีความยุติธรรม ให้กับคุณเลย ทั้งที่คุณเป็นคนที่ทำดีมาตลอดขอให้เ ชื่ อเถอะว่าก ร ร มใครก ร ร มมันใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่ างนั้น ไม่ต้องพย ายามไปดิ้ นร น เพื่อให้คนอื่นเขารับรู้เรื่องของเรามากก็ได้ช่วงนี๊ชี้ชัด มีเกณฑ์ที่ จะได้เงินก้อนโตได้รถคันใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงาน รั บ ทรั พย์ ท่านเกิ ดวั นจั นทร์ ในวันจันทร์โชคชะต าของคุณในช่วงนี๊อาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่ าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล และหน่ายกับสิ่งที่กำลังจะอยู่แต่ด้วยโชคชะต า ทำให้คุณต้องพบเจอ กับเรื่องราวดังกล่าว ชีวิ ตคุณจะค่อยดีขึ้นเองในช่วงนี๊แม้ว่าบางสิ่งบางอย่ างเป็นช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหั วต่อ คุณจะต้องคอยประคั บประคอง ชี วิ ต ของคุณและคนรอบข้างให้ดีด้วยนะคนที่เกิดในวันจันทร์มีโอกาสได้โชคล าภ เกี่ยวกับการเ สี่ ย งโชคเ สี่ ย งทายเงินทองจะไ ห ลมาเทมา เลขนำโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์ มักจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขท้ายเบอร์มือถือ คำทำนายจะมีผลในช่วงของเดือน 9ถึง12 สำหรับในเรื่ องการเงินจะมีเงินมกมาย รั บ ทรั พย์ เกิ ดวั…

Read More