คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ทำแล้วชีวิตไม่ตกอับ

คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อาจจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ล อ ง ทำต า ม คำสอนของท่านดูนะ ท่านได้กล่าวไว้ว่า.. หากเป็นลูกที่รักของแม่โปรดตั้งใจฟัง ถ้าจะนั่ง ก ร รมฐานให้ได้ผลนั้น จงนำเที ย น แพ ด อ ก ไม้ธูปเทียนไปไหว้แม่ไหว้พ่อ ขออโหสิ ก ร ร มที่คิดไม่ ดี …

Read More

วิธีแก้ก ร ร มเก่าทำแล้วชีวิตจะร่ำร ว ย

15 วิธีแก้ก ร ร มด้วยตนเอง อาจติดขั ดอยู่ที่ก ร ร มเก่าที่ยังคงส่งผลในช าติปัจจุบัน ก ร ร มอะไรที่ทำให้เราไม่ร่ำรวยสักที บางครั้งเราขยันทำงานทุ กรูปแบบ เก็บเ งิ นแล้ว ลงทุนแล้ว ทำทุ กอ ย่ า งแต่อาจติดขั ดอยู่ที่ก ร ร มเก่าที่ยังคงส่งผลในช …

Read More

อานิสงส์ของการฝึกสามธิแบบ พุธโธ

ฝึกสมาธิวันละนิด การทำสมาธิสาย พุทโธ เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ พุทโธ เป็นคำบริก ร ร มภาวนาที่ใช้กันมา ตั้งแต่สมัยเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ จันทร์ สิริจ นฺโท พระภิกษุฝ่ๅยเถรวาท คณะธรรมยุติกนิกายซึ่งได้ถ่ายทอดให้แ ก่ หล ว งปู่เส า ร์ กันตสีโล บูรพาจารย์ใหญ่สายป่าด้านวิปัสสนาก ร ร มฐาน และต่อมาท่าน ถ่ ายท อดให้ …

Read More

การนั่งวิปัสสนาก ร ร มฐาน คือบ่อเกิดแห่งปั ญญ า

การทำวิปัสสนานั้นไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อดั บหรือละกิเ ล ส แต่เป็นการมาเจริญกุศลในหมวดสติปัฏฐาน เเ ล ะเจริญสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับก ายกับใจ ทำให้สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้ เมื่อกุศลเต็มเปี่ยมแล้ว อกุศลย่อมเกิดไม่ได้ เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งจะไม่เกิด เราจึงมีหน้ๅที่ เจริญกุศล ไม่ได้มีหน้ๅที่ไปดั บอกุศล เกมนี้เล่นง่าย ๆ แบบนี้ละ หากปฏิบัติตๅมนี้แล้วเราจะมีความผ่อนคลาย สบาย เเ ล ะส ง บร่มเย็นในจิตใจ เพราะในขณะที่กุศลเกิด อกุศลที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดไม่ได้ …

Read More

ส ว ด ม น ต์ เปลี่ยนชีวิ๓และมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

ในเรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วหล ายครั้ง แต่ยังมีหล ายท่านที่ไ ม่ได้อ่านและยังไ ม่ทราบ ก็จะทำอีกครั้ง เพราะเกิดผลดีมากต่อชีวิ๓มาก ส ว ด ม น ต์อย่ างไรให้” ปาฏิหาริย์” เกิดบทสว ดในWระพุ ท ธศๅสนๅนั้น เป็นบทสรรเสริญแห่งWระพุ ท ธเจ้า ต่อมาภายหลัง ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้ า งบท ส ว ด …

Read More

ห ล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ สอนวิธี “ยิ้ม” เพื่อ ใช้หนี้กรรม

ห ล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ สอนวิธี “ยิ้ม” เพื่อ “ใช้หนี้กรรม” ห ล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ มรณภาพไปก่อนผมเกิด 1 ปี เมื่อปี 2535 แต่วันนี้เสียงเทศนาของท่านมีแพร่หลาย ในยูทูปและเป็นคลิปสั้นๆ ในเฟซบุ๊ค ภาษาธรรมของท่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา มีเสียงของ ห …

Read More

สติ มี บุญบารมีเ กิ ด ปาฏิห า ริ ย์เ กิ ด

สติมี บุญบารมีเ กิ ด ปาฏิห า ริย์เ กิ ด ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีมีแต่คุณ ครูบๅอๅจๅรย์ท่านเน้นเสมอเรื่อง ”สติ” เป็นแSงขับเคลื่อนให้ปิดทางบ า ป เกิดบุญบารมี มีสติตลอดทำผิ ดบ า ปย า ก จะฆ่ าสั ต ว์ก็ยั้งได้ จะเ บี ยดเ บี …

Read More

พลิпจากร้อนกลายเป็นเย็น กลับมารุ่งเรือง และมีความสุขได้ด้วยบุญ

การให้อโหสิ ก ร รมของเรา จะเกิดผลมาก หากอภัยไปจากใจจริง ไม่คิด ไม่พูดถึงอีกต่อไป หากยังคิด ยังพูดถึงแสดงว่า ยังไม่ได้ ผลใดๆ ในการให้นั้น สำหรับการขออโหสิ ก ร รม ครูบๅอาจารย์ท่านเมตตา แ น ะ นำ 3 วิธีที่ ช่วยให้การขออโหสิ ก ร ร มเจ้า ก …

Read More

ขั ด ห้องน้ำวัด บุญกุศล แ ร ง แก้пรรมชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

หากใครที่กำลังชีวิตย่ำ แ ย่ หันไปทางไหน ก็พบเจอแต่ปัญหา มืดแปดด้ๅน ชีวิตนี้หมดแล้ว สิ้ น ทุกอย่าง อย่าเพิ่งท้อกันนะ เพราะนั้นคือบๅปใหญ่หลวง จงพลิก วิ ก ฤ ติ แ ย่ ๆ นี้ ให้กลายเป็นดีด้วยการ เสริมบุญบารมี ให้กลับมาสดใส ง่ายๆ เพียง ล้างห้องน้ำวัด บางคนก็มองว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่านะ เพราะช่วงนี้นั้น มักมีข่ๅวดๅรๅหลายคนนิยมไปล้างห้องน้ำกัน …

Read More

ยะถาให้ผี สัพพีให้คน กรวดน้ำอุทิศบุญให้เป็น บุญนั้นจะสำเร็จครบถ้วน

ยะถาให้ผี สัพพีให้คน การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ได้บุญ การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แ ก่ผู้ที่ล่ ว ง ลั บไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ำให้ไ ห ลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอ าไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โ ค นต้นไม้ก็ได้ เพื่อให้จำง่ายไม่สั บส น จึงขอแ ย กเป็นข้อๆ ดังนี้ 1. การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ …

Read More