วิธีอ ธิษ ฐานเมื่อทำบุญ แล้วจะดีกับตัวเรา

บางคนเกิดมาพิ ก า รมาตั้งแต่กำเนิด หรือบางคนเกิดมาสวยงามตั้งแต่ยังเป็นเด็ ก ๆ จะมีใครคิดบ้างหรือไม่ว่าที่เป็นตัวการกำหนดรูปร่าง แ ละบุคลิกภาพของบุคคล ให้มีความแตกต่ างกันออกไปนั้น คำตอบก็คือก ร ร มนั่นแหละ ชาวพุ ท ธ ทั้งหลาย คนที่ชื่นชอบการไปวัด นอกจากจะทำบุญ ทำทานแล้วล่ะก็ สิ่งหนึ่งที่ข าดไม่ได้นั่นก็คือการอธิษฐาน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ให้ปกป้องคุ้มครอง แม้แต่กระทั่งเรื่องหน้าที่การงาน เรื่องความรัก แต่ทราบกันหรือไม่ว่า …

Read More

ส ว ดเลยเช้า-ค่ำ คาถาแก้โร คภั ย โร คเว ร โร คก ร ร ม ใช้ได้ผลดีนัก

คาถาแก้โร คภั ย โร คเว ร โร คก ร ร ม ใช้ได้ผลดีนัก ด้วยวิถีชีวิ๓และประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการส ว ด ม น ต์ไหว้พระก่อนน อ น นอกจๅกบทส ว ดทั่วไปแล้วนั้น วันนี้เรามี คาถาแก้โร คภั ย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า โ …

Read More

อุ อา กะ สะ หรือคาถาหั วใจเศรษฐี ภาวนาทุ กวัน พ ลิ กชีวิ๓ราวปาฏิหาริย์

หล ว งพ่อจรัญ แนะนำ คาถาสั้นๆ ภาวนาทุ กวัน พลิกชีวิ๓ราวปาฏิหาริย์ “อุ อา กะ สะ” หรือ “คาถาหั วใจเศรษฐี” เป็นพระคาถาอีกบทหนึ่งที่หล ว งพ่อมักจะนำมาสอนลูกศิษย์ของท่าน ท่านจะสอนอ ย่ า งมีหลักการและเ ห ตุผล สอนให้มีสติปัญญา พิจารณาหลักธรรมสำคัญที่แ ฝ งอยู่ในหั วใจของคาถาเหล่ๅนั้น ยกตัวอ …

Read More

การทำบุญแม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เป็นบุญ

อย่าดูถูกการทำบุญแค่เพียงน้อยนิดถึงแม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เป็นบุญ ครั้งพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน ในกรุงราชคฤห์ พระส า รีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นยอดในด้านเป็นผู้มีปัญญามากได้พำนักอยู่ ณ อารามแห่งนี้ด้วย พระส า รีบุตรมาจๅกตระกูลพราหมณ์ ทั้งยังเป็นผู้สนใจศึกษาสั จธรรม และปรารถนาแ ส ว งหาความห ลุ ดพ้ น จึงชั กชวนเพื่อนสนิทคือพระมหาโ ม คคัลลานะส ล ะเรือนออ กบวชในสำนักสัญชัยเวลัฏฐบุตร …

Read More

อภั ยทาน เป็นทานขั้นสูงของผู้มีจิตใจสูงและดีงาม

อภั ยทาน เป็นทานขั้นสูงของผู้มีจิตใจสูงและดีงาม การให้อภั ยหรือไม่ถือโ ทษ การไม่โก รธเมื่อผู้อื่นล่ วงเกินต่อเรา แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตในขณะนั้นว่าเป็นสภาพจิตที่ดี เป็นกุศ ลจิต เป็นจิตที่ประกอบด้วยธรรมฝ่ายดี มี ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น เพราะขณะนั้นไม่ผูกโก รธ ซึ่งเป็นความจริงที่ว่า กุศ ล ย่อมให้ผลที่ดี นำมาซึ่งความสุขความเจริญ และที่สำคัญการให้อภั ย เป็นกุศ ลที่สูงกว่าการให้วัตถุทาน …

Read More

10 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ในวันที่คุณถูกมองข้าม

1. เวลาใครบางคนไม่สนใจคุณ เขากำลังสอนคุณ ให้อยู่ได้โดยไม่มีเขา 2. เวลาใครบางคนเบื่อคุณ เขากำลังสอนคุณ ให้คุณ ให้เวลา ตัวเองมากกว่าที่ให้เวลาเขา 3. เวลาใครบางคนมองคุณในแง่ลบ เขากำลังสอนคุณว่า มนุษย์ไม่ได้มองกันที่ตัวตนจริงๆ แต่ตัดสินกันแค่ผิวเผิน 4. เวลาใครบางคนทำให้คุณผิดหวัง เขากำลังสอนคุณว่า อย่ าคาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้น 5. เวลาใครบางคนนินทาคุณลับหลัง เขากำลังสอนคุณว่า อย่ าไว้ใจใครไม่เลือกหน้า ต้องใช้เวลาดูให้นานพอ 6. เวลาใครบางคนลืมบุญคุณคุณ เขากำลังสอนคุณว่า อย่ …

Read More

แค่ทำสมาธิ เจ้าก ร ร มนายเ ว รก็ยอมอโหสิก ร ร มให้

แค่ทำสมาธิ เจ้าก ร ร มนายเ ว รก็ยอมอโหสิก ร ร มให้ บางคนแค่ทำ”สมาธิ”เจ้าก ร ร มนายเ ว รก็ยอมให้อโหสิก ร ร มและป ล ดบ่ ว งก ร ร มแล้ว เรื่องของจิต เรื่องของก ร ร …

Read More

ทาน 5 ประการที่ไม่ได้ใช้เงิน แต่กลับได้บุญมากจนล้น

ทาน 5 อ ย่ า งนี้ที่ไม่ได้ใช้เ งิ น แต่กลับได้บุญมากทุ กคนทำได้ไม่ต้องรอยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบ า กงานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปั ญ ห าแต่จิตเป็นกุศลอย ากสร้างบุญกุศลหนุนให้จิตนั้นสะอ าด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ และอ า นิ ส ง ส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิ๓ไปในทางที่ดีขึ้นดังที่พระพุ ท ธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน …

Read More